Odprta akademija za inovativni turizem

Opis projekta

Tip projekta: Projekt po razpisu Vodilnega partnerja LAS DBK - Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvojNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru "Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020", prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine", v okviru izvajanja prednostne naložbe "Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost". 

Projekt Odprta akademija za inovativni turizem (OAIT) bo služila soustvarjanju in povezovanju socialnega kapitala ključnih deležnikov za odličnost v turizmu. Vizija Akademije je razvoj inovativnega turizma ter postati prepoznaven, zanesljiv in priznan animator ozaveščanja pomena trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja turizma, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju slovenskega turističnega prostora v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Strateške usmeritve Akademije se nanašajo na animacijo mlade generacije, odličnost turistične ponudbe, zadovoljstvo gostov v prostoru in zadovoljstvo s kakovostjo življenja v regiji odličnosti.

Namen in cilji projekta Odprta akademija za inovativni turizem so -  priprava kurikulumov, organizacija in izvedba 4 Odprtih ustvarjalnic inovativnega turizma z aktualnimi vsebinami območja LAS DBK, pridobitev strokovno usposobljenih nosilcev in izvajalcev turistične ponudbe, ustvarjanje novih turističnih proizvodov, podelitev certifikatov, izvedba foruma ter ustanovitev Odprte akademije inovativnega turizma za razvoj turizma kakovosti in odličnosti.

Načrtovani rezultati projekta so: 

- 15 deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije (projektov CLLD);
- 19.000 prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije;
- 1 podprto partnerstvo;
- 4 notranji brainstormingi;
- 4 brainstormingi z zunanjimi deležniki iz turizma;
- 4 izdelani inovativni kurikulumi za ustvarjalnice;
- ažurirana obstoječa baza podatkov o potencialnih udeležencih ustvarjalnic in vzpostavljena nova baza udeležencev ustvarjalnic;
- 1 objava v nacionalnem mediju;
- 6 objav v regionalnem mediju;
- objave na svetovnem spletu;
- 1 izvedena tiskovna konferenca;
- tisk brošur;
- vzpostavljena nova spletna stran OAIT;
- 4 izvedbe odprtih ustvarjalnic inovativnega turizma; 
- 25 novih inovativnih turističnih proizvodov;
- 64 ustvarjalnih nalog inovativnega turizma; 
- 64 novih certificiranih nosilcev vsebin;
- 4 izvedbe odprtih forumov;
- 1 izvedena strokovna konferenca;
- izdelan priročnik Odprte ustvarjalnice inovativnega turizma; 
- ustanovljena Odprta akademija za inovativni turizem.  

Datum začetka operacije: 7. 6. 2017
Datum zaključka operacije: 31. 12. 2018

Celotna vrednost projekta: 98.015,48 EUR
Sofinanciran delež ESRR: 75.903,76 EUR

 

O akademiji

Odprta akademija za inovativni turizem (v nadaljevanju OAIT) je izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, motivacijsko in promocijsko gibanje, ki predstavljajo vez med izobraževalnimi institucijami, regijskim gospodarstvom, javnimi organizacijami, civilno družbo in lokalnimi skupnostmi za uspešen, trajnostno naravnan ter družbeno odgovoren razvoj turizma, ki bo predstavljal raznolika doživetja gostov na destinaciji in dobro počutje prebivalcev v lokalnih skupnostih. Akademija je dinamično gibanje in mreža ustvarjalcev turizma, ki gradijo doživetij poln turistični prostor, je priložnost in razvoj za turizem prihodnosti.

V projektu Odprta akademija za inovativni turizem sodelujejo partnerji: 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
- vodilni partner


Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto
Terme Krka d.o.o.  
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma  
Kompas Novo mesto d.o.o. z notranjo organizacijsko
enoto Turistično informacijskim centrom
 

Odprta akademija za inovativni turizem nastaja v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2014 – 2020 in sega na področje, ki ga pokriva Evropski sklad za regionalni razvoj, za katerega je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Poslanstvo OAIT  |  Vizija OAIT  |  Vrednote OAIT  |  Strateške usmeritve OAIT

Poslanstvo OAIT

 Soustvarjanje in povezovanje socialnega kapitala, posebej mladih generacij in posameznih interesnih skupin v lokalnih okoljih, ki želijo soustvarjati na območju Dolenjske in Bele krajine za kakovost in odličnost v turizmu ter jim za to nuditi ustrezne študijske in raziskovalne usmeritve. Pri tem je potrebno mladim generacijam v sklopu srednješolskega izobraževanja, dodiplomskim in podiplomskim generacijam, pedagoškemu osebju, lokalnim prebivalcem v posameznih lokalnih skupnostih, turističnim ponudnikom in ostalim deležnikom predstaviti aktualne tematike iz področja turizma, jih naučiti poiskati in uporabljati podatke in informacije, možnosti virov financiranja, podjetniške povezave ter vire intelektualnega in socialnega kapitala.

Vizija OAIT

 Razvoj inovativnega turizma skozi dinamične programe ter postati prepoznaven, zanesljiv in priznan animator ozaveščanja pomena trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja turizma na območju Dolenjske in Bele krajine, ki pomembno prispeva k celovitemu razvoju turističnega prostora in celotne Slovenije.

OAIT bo ozavestila mlade generacije, lokalno okolje in turistične ponudnike o posameznih aktualnih segmentih trajnostnega in družbeno odgovornega turizma ter jih usmerjala na področje turizma kot možni obliki študija oziroma izobraževanja, če posamezni akterji ocenijo, da je to področje za njih zanimivo oziroma potrebno. Vizija Akademije se nanaša na izboljšanje blaginje prebivalcev Dolenjske in Bele krajine s spodbujanjem gospodarske rasti na področju turizma, ustvarjanje delovnih mest in krepitev socialnega kapitala, pri tem pa skrbi za uravnotežen in skladen razvoj v regiji odličnosti v sodelovanju z ostalimi regijami. Regija odličnosti bo postala odprta, dinamična, inovativna, razvita, konkurenčna in kakovostna, na inovativnih turističnih proizvodih ter znanju temelječ turistični prostor.

Vrednote OAIT

 Akademija vzgaja vrednote:

Strateške usmeritve OAIT

Strateške usmeritve Akademije se nanašajo na promptno udejanjanje vsebin Strateškega načrta Akademije in postavitev dinamičnosti, odličnosti in kakovosti v poslovanju za mlade generacije, goste v turističnem prostoru, lokalno prebivalstvo ter posledično na urejeno prometno in turistično infrastrukturo.

Animacija mlade generacije:

Odličnost turistične ponudbe in zadovoljstvo gostov v prostoru:

Zadovoljstvo s kakovostjo življenja v regiji odličnosti:

 

 

Na vrh